• Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

Congress Committee

IDEA2020 acknowledges and thanks the members of the Congress organising Committee

Director: Fan Xiaohong

Yuan Pei Guo

Qin Juan

Wu Hui

Wu Yushan

Liu Xiaoyu

Gao Jiaqi

IDEA Executive Committee members